AVANTURA ZAPOŠLJAVA!

 

PU Avantura raspisuje konkurs za direktora Ustanove. Kandidat treba da poseduje i priloži:

VII/2 - osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine po propisima o visokom obrazovanju (Pedagoški fakultet, Učiteljski fakultet, Visoka škola za strukovne studije);

da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;

državljanstvo Republike Srbije;

 

Posebni uslovi koje kandidat mora da ima:

najmanje pet godina iskustva u struci,

da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom;

da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad .

 

Uz prijavu na konkurs kandidat za direktora podnosi sledeću dokumentaciju (dokaze):

diplomu o stečenoj stručnoj spremi, ukoliko se radi o diplomi stečenoj u inostranstvu, nostrifikovana diploma;

dokaz o radnom iskustvu iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;

uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti;

uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan;

uverenje o državljanstvu Republike Srbije

izvod iz matične knjige rođenih;

fotokopiju lične karte;

lekarsko uverenje dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Način i rok podnošenja prijave:

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog staža i radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima.

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na sajtu Poslovi.rs, za teritoriju cele Republike Srbije.

Blagovremena prijava je svaka prijava koja je podneta u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Potpuna prijava je svaka prijava koja sadrži dokaze kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa.

 

Svoj CV i dokumenta mozete dostaviti na adresu Pazinska 16a, ili na mail info@avantura.edu.rs